Från och med 1 juli är det rökförbud på vissa platser. Vad gäller i praktiken?

Idag träder officiellt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. En av nyheterna som även drabbar e-cigarettanvändare är kapitel 6 – rökfria miljöer. Lagen räknar som rökning ”
användning av elektroniska cigaretter”. Detta innebär alltså att användning av just hårdvaran e-cigaretter numera klassas som rökning i dessa rökfria miljöer – vad du har i din e-cigarett är irrelevant (nikotin eller nikotinfritt hanteras likadant).

Vart får man inte ”röka” nu?

Såhär säger lagen:
Rökning är förbjuden
   1. i lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,
   2. i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,
   3. i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,
   4. på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus,
   5. i restauranger och på andra serveringsställen,
   6. i andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,
   7. i andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna,
   8. på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
   9. på lekplatser som allmänheten har tillträde till, och
   10. vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.

För att försöka förenkla:
Du får inte röka inomhus om allmänheten har tillträde till lokalen.
Du får inte röka utomhus om du befinner dig i ett ”barnområde” t ex skolgård eller strax utanför dagis/fritidshem.
Du får inte röka på områden som tillhör kollektivtrafiken t ex tunnelbanor, busshållplatser.
Du får inte röka på inhägnade idrottsplatser eller i lekparker.
Du får inte röka strax utanför entréer till platser som allmänheten har tillträde till.

Egentligen inte så illa, faktiskt. Sunt förnuft gäller – försök att undvika att stå och blossa i täta folkmassor och bland barn. Du bör alltså kunna gå iväg ett par meter och ta dig ett par puffar utan större bekymmer, nästan var du än är. Nästan alla förbud gäller faktiskt ”i lokaler”.

Finns det inga undantag till rökförbudet? Får jag vejpa i vapeshoppar?

Självklart finns det även undantag!

Restauranger får ha så kallade rökrum, så länge dessa rum till ytan är relativt små och ingen mat serveras där eller får medtagas in i sådana utrymmen. Ingen besökare ska heller behöva passera ett sådant utrymme och ventilationen ska vara utformad på ett sådant sätt att röken inte hittar ut till övriga gäster.

För andra lokaler än restauranger finns möjlighet att göra undantag i delar av lokalen ”om dessa delar särskilt avsatts för rökning”. I lagen finns inga krav på särskild utformning eller ventilation av dessa utrymmen – eller ens att röken inte får sprida sig till övriga utrymmen. Det enda kravet är alltså att en viss del av lokalen är ”särskilt avsatt”. Eftersom lagen är helt ny så har vi inte fått se några rättsfall där det avgjorts vad som är att betrakta som ”särskilt avsatt yta”.

Vad händer om jag bryter mot lagen om rökförbud?

I de flesta fall, ingenting.

I lagen finns inga böter eller andra straffpåföljder angivna och det enda som anges under ”§9 Ansvar för att upprätthålla rökförbudet” är detta:

”Den som är ansvarig enligt 8 § ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denne avvisas.”

Med andra ord: om du bryter mot lagen, så skall du informeras om lagen och sägas till på skarpen. Slutar du inte upp efter att du blivit tillsagd så får du avvisas från platsen.

Det är först om du vägrar att lämna platsen efter en sådan avvisning som du faktiskt kan begå ett brott som ger böter som påföljd (olaga intrång). Detta gäller så klart enbart i de fall du faktiskt befinner dig på en plats där någon har rätt att avvisa dig ifrån, t ex restauranger, sjukhus, skolgårdar.

Du kan läsa lagen i dess helhet här:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20182088-om-tobak-och-liknande-produkter_sfs-2018-2088
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2019223-om-tobak-och-liknande_sfs-2019-223